Soutěž o voucher v hodnotě 500 Kč

Pravidla a podmínky reklamní soutěže „Soutěž o voucher v hodnotě 500 Kč“


1. ORGANIZACE SOUTĚŽE

1.1. Organizátor Soutěže
Pořadatelem a organizátorem soutěže „Soutěž o voucher v hodnotě 500 Kč“ (dále pouze jako Soutěž) je společnost HS – RISTORANTE s.r.o., Ouvalova 390/5, 274 01 Slaný, zapsaná pod Městský soud v Praze, odd. C vložka 107352 (dále pouze jako Organizátor).

Organizátor tímto vydává tyto podmínky a pravidla upravující Soutěž (dále pouze jako Podmínky), které se vztahují na všechny zájemce o Soutěž, jakožto i na veškeré její účastníky.

1.2. Účastníci Soutěže
Účastníkem Soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18-ti let, která má trvalé bydliště na území České republiky a která splní tyto podmínky soutěže (dále pouze jako Soutěžící). Počet soutěžních odpovědí od jednoho Soutěžícího není limitován na jednu odpověď. Pokud soutěžící odpoví vícekrát, bude vícekrát zařazen do soutěže.

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu k Organizátorovi Soutěže a osoby blízké těmto osobám či osoby spolupracující na této Soutěži.

Soutěžící je seznámen s podmínkami a účastí v Soutěži Soutěžící projevuje svou vůli být Podmínkami vázán.

2. PRINCIPY SOUTĚŽE

2.1. Soutěžní příspěvek
Na Facebook profilu https://www.facebook.com/ristorante.hemerkuv.statek/, bude uveřejněn soutěžní příspěvek s otázkou pro Soutěžícího. Soutěžící následně vloží svou odpověď na otázku do komentáře pod soutěžní příspěvek.

2.2. Podmínky účasti v Soutěži
Podmínkou účasti v Soutěži je dodržení těchto bodů: – Vložit pod soutěžní příspěvek komentář, s kým by voucher soutěžící využil.

2.3. Určení výherce Soutěže
Výhercem se stává Soutěžící, který bude 30.11.2019 vylosován.
000 – 149 komentářů = 1 výherce
150 – 299 komentářů = 2 výherci
300 – 450 komentářů = 3 výherci

2.4. Doba trvání Soutěže
Soutěž probíhá v období od 15.11. – 30.11.2019 a končí v 18:00 posledního dne trvání Soutěže („Ukončení Soutěže“).

2.5. Vyhlášení Soutěže
Soutěž bude ukončena 30.11.2019 v 18:00. Vyhodnocení nastane do 04.12.2019. Organizátor zveřejní jméno a příjmení vítězů v komentáři pod soutěžním příspěvkem.

Pokud výherce nebude reagovat soukromou zprávou na Facebook https://www.facebook.com/ristorante.hemerkuv.statek/ do dvou kalendářních dnů ode dne zveřejnění vítězů, bude automaticky kontaktován další výherce a výhra propadá v jeho prospěch. Na stanovení druhého (a případně dalšího) výherce budou uplatněna stejná pravidla jako u výherce prvního.

Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit mezi výherní takové Soutěžící, kteří nesplňují pokyny těchto pravidel, jejichž příspěvky nebudou v souladu s dobrými mravy, nebo budou porušovat zákonná práva třetích osob, nebo kteří budou jinak porušovat pravidla soutěže a/nebo sociální sítě Facebook.

2.6. Cena a její předání
Vítěz získá: Voucher v hodnotě 500Kč do Ristorante Pizzeria Hemerkův statek Slaný.
Výherce se musí ohlásit do dvou kalendářních dnů. Poté budou výherci oznámeny detaily o výhře a způsobu předání. Cenu si výherce převezme osobně v restauraci Ristorante Pizzeria Hemerkův statek Slaný. Nepodaří-li se Cenu předat bez zavinění na straně Organizátora, uplatní se postup popsaný v čl. 2.5

3. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním odpovědi (komentáře) a vstupem do soutěže Soutěžící Organizátorovi vyjadřuje souhlas s právem Organizátora s bezplatným využitím jejich osobních údajů, obrázkových a zvukových záznamů týkajících se Soutěžícího a jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo…) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jméno výherce může být uveřejněno v médiích a na internetu. Soutěžící zároveň uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení a Organizátor je tak oprávněn Soutěžícího, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, informovat formou reklamních sdělení o svých službách, popř. o službách a produktech třetích osob, a to s využitím e-mailové adresy a/nebo poštovní adresy a/nebo mobilního telefonu Soutěžícího.

Organizátor se zavazuje, že zajistí získané osobní údaje takovým způsobem a s použitím takových technických a organizačních prostředků, aby byla plně zajištěna ochrana osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Právo Organizátora měnit Podmínky Soutěže
Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv zkrátit, přerušit nebo zrušit, či změnit tyto Podmínky.
Organizátor nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, bez ohledu na to, zda byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadou. Organizátor není povinen poskytovat vyřazeným Soutěžícím důvody, proč jejich soutěžní odpověď (komentář) nepovažuje a výherní.

3.3. Právní rámec
Soutěž má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a jeho právní úpravou.

3.4. Oprávnění Organizátora
Ve všech sporných otázkách týkajících se Soutěže je posouzení sporné situace vyhrazeno Organizátorovi.

4. ODPOVĚDNOST

Organizátor tímto nepřebírá vůči kterémukoli Soutěžícímu jakékoli jiné závazky a těmto z účasti na Soutěži nevznikají jakákoli jiná práva a nároky, než které jsou uvedeny v těchto Podmínkách.

5. ÚČINNOST A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK

Podmínky vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na webových stránkách https://www.facebook.com/ristorante.hemerkuv.statek/

Tyto Podmínky nabývají účinnost dne 15.11.2019
Tyto Podmínky jsou viditelně vyvěšené po celou dobu trvání Soutěže na webové stránce https://www.hs-ristorante.cz/soutez-o-voucher-v-hodnote-500-kc
Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook. Společnost Facebook Inc. Neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.