Pravidla soutěže

Pravidla a podmínky reklamní soutěže

1. ORGANIZACE SOUTĚŽE

1.1. Organizátor Soutěže 

Pořadatelem a organizátorem soutěže „Slavíme a rozdáváme dárky“ (dále pouze jako Soutěž) je společnost HS – RISTORANTE s.r.o., Na poříčí 1041/12, 11 000 Praha 1, zapsané pod č. 107352, odd. C u Městského soudu v Praze (dále pouze jako Organizátor) Organizátor tímto vydává tyto podmínky a pravidla upravující Soutěž (dále pouze jako Podmínky), které se vztahují na všechny zájemce o Soutěž, jakožto i na veškeré její účastníky.

1.2. Účastníci Soutěže

Účastníkem Soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18-ti let, která má trvalé bydliště na území České republiky a která splní tyto podmínky soutěže (dále pouze jako Soutěžící). Počet soutěžních příspěvků od jednoho Soutěžícího je limitován na jeden příspěvek. Pokud soutěžící publikuje více příspěvků, bude se za platný považovat pouze příspěvek, který je publikován dříve. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu k Organizátorovi Soutěže a osoby blízké těmto osobám či osoby spolupracující na této Soutěži. Soutěžící je seznámen s podmínkami a účastí v Soutěži. Soutěžící projevuje svou vůli být Podmínkami vázán.

2. PRINCIPY SOUTĚŽE

2.1. Soutěžní příspěvek 

Na Facebook profilu www.facebook.com/ristorante.hemerkuv.statek, bude uveřejněn soutěžní příspěvek s otázkou pro Soutěžícího. Soutěžící následně svou odpověď na otázku položenou v soutěžním příspěvku vloží do komentáře pod soutěžní příspěvek.

2.2. Podmínky účasti v Soutěži

Podmínkou účasti v Soutěži je dodržení těchto bodů:

  1. Pod soutěžní příspěvek vložit komentář s odpovědí na položenou otázku: Napiš nám s kým bys na Beach Party přišel/a, pokud bys vyhrál/a?

2.3. Určení výherce Soutěže

Výhercem se stává Soutěžící, který bude 29.7.2019 vylosován.

2.4. Doba trvání Soutěže 

Soutěž probíhá v období od 16. 07. – 18. 07. 2019 a končí ve 10:00 posledního dne trvání Soutěže („Ukončení Soutěže“).

2.5. Vyhlášení Soutěže

Soutěž bude ukončena 18.07.2019 v 10:00. Vyhodnocení nastane do 18.07.2019 v 11:00. Organizátor zveřejní jméno a příjmení vítěze v na Facebooku www.facebook.com/ristorante.hemerkuv.statek. Pokud se výherce neozve do 19.07.2019 do 12:00, výhra automaticky  propadá v prospěch pořadatele bez náhrady. Organizátor si vyhrazuje právo nezařadit mezi výherní takové Soutěžící, kteří nesplňují pokyny těchto pravidel, jejichž příspěvky nebudou v souladu s dobrými mravy, nebo budou porušovat zákonná práva třetích osob, nebo kteří budou jinak porušovat pravidla soutěže a/nebo sociální sítě Facebook.

2.6. Ceny a jejich předání 

  • 1. místo – 2x Vstupenka na Beach Party konanou 19.7.2019
  • 2. místo – 2x Vstupenka na Beach Party konanou 19.7.2019

Výherce se musí ohlásit do 19.07.2019 do 12:00. Poté budou výherci oznámeny detaily o výhře a způsobu předání. Nepodaří-li se Cenu předat bez zavinění na straně Organizátora, uplatní se postup popsaný v čl. 2.5.

3. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Odesláním komentáře a vstupem do soutěže Soutěžící Organizátorovi vyjadřuje souhlas s právem Organizátora s bezplatným využitím jejich osobních údajů, obrázkových a zvukových záznamů týkajících se Soutěžícího a jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo…) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jméno výherce může být uveřejněno v médiích a na internetu. Soutěžící zároveň uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení a Organizátor je tak oprávněn Soutěžícího, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, informovat formou reklamních sdělení o svých službách, popř. o službách a produktech třetích osob, a to s využitím e-mailové adresy a/nebo poštovní adresy a/nebo mobilního telefonu Soutěžícího. Organizátor se zavazuje, že zajistí získané osobní údaje takovým způsobem a s použitím takových technických a organizačních prostředků, aby byla plně zajištěna ochrana osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Právo Organizátora měnit Podmínky Soutěže 

Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž kdykoliv zkrátit, přerušit nebo zrušit, či změnit nebo doplnit tyto Podmínky po celou dobu jejího trvání soutěže,  a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních webových stránkách, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla. Organizátor nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, bez ohledu na to, zda byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadnou. Organizátor není povinen poskytovat vyřazeným Soutěžícím důvody, proč jejich soutěžní odpověď (komentář) nepovažuje a výherní.

3.3. Právní rámec

Soutěž má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a jeho právní úpravou.

3.4. Oprávnění Organizátora 

Ve všech sporných otázkách týkajících se Soutěže je posouzení sporné situace vyhrazeno Organizátorovi.

4. ODPOVĚDNOST

Organizátor tímto nepřebírá vůči kterémukoli Soutěžícímu jakékoli jiné závazky a těmto z účasti na Soutěži nevznikají jakákoli jiná práva a nároky, než které jsou uvedeny v těchto Podmínkách.

5. ÚČINNOST A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK

Podmínky vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na webových stránkách www.hs-ristorante.cz/pravidla-souteze Tyto Podmínky nabývají účinnost dne 16.07.2019 Tyto Podmínky jsou viditelně vyvěšené po celou dobu trvání Soutěže na webové stránce www.hs-ristorante.cz/pravidla-souteze. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Instagram. Společnost Instagram Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.